ગોંડલ માં બંટીબબલી જેવી જ એક બાપ દીકરા ની ટોડકી નો કિસો

0
91

ગોંડલ ના પોસ વિસ્તાર ગણાતા એવા સટોડિયા સોસાયટી માં રહેતા વસંત તથા તેમના પિતા રમેશભાઈ વડોદડિયા નામની તોડકી જેમના દિવસે ને દિવસે અલગ અલગ કિસા પ્રકાશ આવી માં રહ્યા છે જેમકે બીજાનીજમીન બતાવી છેતર પિંડી કરવી ઉધાર પૈસા લઈ પરત ન આપવા ધાક ધમકી
આપવી જેમની પીડિતો તરફ થી કડક માં કડક સજા થાઈ તેવી આસા રાખી રહ્યા છે તથા આવા વ્યક્તિ યો થી બચી ને રહે તેવી જનતા અપીલ કરી રહ્યા છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here